نوامبر 28, 2018

برنامه‌ی کامل بازاریابی: گام سوم، مخاطبتان را مشخص کنید (نقشه‌برداری سودبران)

«نقشه‌برداری سودبران» تضمین‌کننده‌ی بهبود روابط سودبران است. به این صورت که هر اقدام و حرکت شرکت هودگی و سوددهی را […]