نوامبر 3, 2018

فیسبوک مدیر بازاریابی جدیدی برای لاپوشانی رسوایی پیشین به خدمت گرفت

رسوایی فیسبوک را که یادتان هست؟ پس از آن، این شرکت درصدد برآمده تا دوباره به جلب اعتماد مردم و […]