دسامبر 8, 2018

عوامل مؤثر در پیروزی در شبکه‌های اجتماعی (بخش سوم)

در گفتار پیشین و پیش‌ترش به مبحث عوامل پیروزی در شبکه‌های اجتماعی پرداختیم و پی‌اش را هم گرفتیم. چندتایی‌اش را برشماردیم و […]
دسامبر 7, 2018

عوامل مؤثر در پیروزی در شبکه‌های اجتماعی (بخش دوم)

در گفتار پیشین به بحث عوامل پیروزی در شبکه‌های اجتماعی پرداختیم. امروز نیز پی همان بحث را می‌گیریم. شما می‌توانید […]