دسامبر 21, 2018

رایانش ابری چیست: انواع سرویس‌های رایانش ابری

رایانش ‌ابری را که پیشتر توضیح دادیم (اینجا) مفهومی عام است. این مفهوم چندین زیرمفهوم نیز دارد. عمده‌ترین دسته‌بندی رایانش […]